Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden | Hollcert B.V.

Werkingssfeer

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Hollcert B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Waalwijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63629291, ten deze handelend onder de naam Hollcert B.V.

 

Artikel 1 Activiteiten Hollcert B.V. en de daarvoor geldende hoofdstukken van deze algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden bestaan uit drie hoofdstukken, te weten de hoofdstukken A, B en C.

1.2. Hoofdstuk A (bestaande uit de artikelen 1 tot en met x) van deze algemene voorwaarden geldt voor alle activiteiten van Hollcert B.V. voor opdrachtgevers.

1.3. Hoofdstuk B (bestaande uit de artikelen x tot en met x) van deze algemene voorwaarden geldt voor de uitzend – en detacheringwerkzaamheden van Hollcert B.V. voor opdrachtgevers.

1.4. Hoofdstuk C (bestaande uit de artikelen x tot en met x) van deze algemene voorwaarden geldt voor de inhuur van ruimtes door opdrachtgevers bij Hollcert B.V.

1.5. Onderhavige indeling in hoofdstukken kan niet ten nadele van Hollcert B.V. worden uitgelegd.

 

Hoofdstuk A: voor alle activiteiten van Hollcert B.V. voor opdrachtgevers.

 

Artikel 2. Definities

2.1. Ondernemer: Hollcert B.V.

2.2. Opdrachtgever: Elke onderneming, ongeacht haar rechtsvorm, elke instelling of elke particulier die met Hollcert B.V. onderhandelt over het verstrekken van een opdracht dan wel aan Hollcert B.V. een opdracht heeft gegeven.

2.3. Training: Door Hollcert B.V. verzorgd contactonderwijs zijnde een cursus, opleiding, training, her- en bijscholing, studie of themadag dan wel enige andere vorm van opleiding. Een training kan zijn in de vorm van “incompany” (een bijzondere vorm van groepstraining op locatie van opdrachtgever).

2.4. Deelnemer: kandidaat zijnde de particulier of de door opdrachtgever aangemeld persoon die deelneemt aan een door Hollcert verzorgde training.

2.5. Aanmelding: de inschrijving van een deelnemer, waarbij een overeenkomst tot het volgen van een cursus wordt aangegaan.

2.6. Inleenkracht: iedere natuurlijke en rechtspersoon, al dan niet als werknemer bij Hollcert B.V. in dienst, die door tussenkomst van Hollcert B.V. als uitzendkracht, gedetacheerde of zelfstandige zonder personeel (zzp’er) werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van opdrachtgever, hierna ook (apart) te noemen: uitzendkracht, gedetacheerde of zelfstandige zonder personeel (zzp’er). De inleenkracht die werkt als uitzendkracht of gedetacheerde verricht zijn of haar werkzaamheden onder leiding en toezicht van opdrachtgever. De inleenkracht die werkt als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) verricht zijn of haar werkzaamheden niet onder leiding en toezicht van opdrachtgever en staat derhalve niet in een gezagsverhouding tot de opdrachtgever.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ondernemer uitgebrachte offertes, prijsopgaven, te sluiten en gesloten overeenkomsten. Afwijkingen en/of aanpassing van deze algemene voorwaarden binden partijen alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Door aanmelding of door het verstrekken van een opdracht aanvaarden deelnemer en opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Indien opdrachtgever zorgdraagt voor aanmelding van deelnemer, verplicht opdrachtgever zich jegens ondernemer deze algemene voorwaarden aan deelnemer bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart ondernemer voor alle claims van deelnemer.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen ondernemer en opdrachtgever zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijven de bepalingen in deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld email of op de website).
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop – of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij ondernemer de algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
 • Deze algemene voorwaarden gelden ook ten gunste van personeel en hulppersonen van ondernemer, die bij de uitvoering van de overeenkomst werkzaam zijn, alsmede ten gunste van derden, door wie ondernemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.

 

Artikel 4. Aanbod

 • De ondernemer brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch uit of mondeling.
 • Indien ondernemer in een offerte een opgave doet van kosten, welke haar dienstverlening of werkzaamheden in een bepaald geval met zich mee zullen brengen, geschiedt deze opgave vrijblijvend, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.
 • Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij ondernemer mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan.
 • Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een educatieve dienst in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens; – wanneer de educatieve dienst start; – de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen; – de wijze van betaling.
 • De ondernemer mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de consument zijn persoonsgegevens verstrekt en, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.

 

Artikel 5. Totstandkoming overeenkomst

 • De overeenkomst met de opdrachtgever komt tot stand na bevestiging door ondernemer of doordat ondernemer aanvangt met de uitvoering van de overeenkomst.
 • De ondernemer aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor deze de kwalificaties bezit. De in een opdracht in te zetten medewerkers van de ondernemer dienen door kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die opdracht te kunnen werken. Zowel opdrachtgevers als de ondernemer kunnen in overleg om andere medewerkers dan die in eerste instantie belast zijn met de uitvoering van de opdracht verzoeken, mits dit niet ten koste gaat van kwaliteit en continuïteit. De ondernemer dient zodanige omstandigheden te scheppen, dat alle personen bij de opdrachtgever die aan de uitvoering dienen mede te werken, duidelijk weten wat die medewerking inhoudt.

 

Artikel 6. Tarieven

6.1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.

6.2. Ondernemer is gerechtigd om kostprijsverhogende factoren, zoals heffingen, belastingen en toeslagen aan de klant door te berekenen.

6.3. Afhankelijk van het niveau van de deelnemers, van tussentijdse aanpassingen van te behandelen leerstof en/of tussentijdse aanpassing aan de specifieke omstandigheden die tevoren redelijkerwijs niet waren voorzien, kan de werkelijke duur van de uitvoering van de opdracht of van de cursus korter of langer uitvallen dan door ondernemer was aangegeven. Ondernemer heeft het recht de tarieven naar eigen inzicht aan te passen aan de feitelijke situatie en/of omstandigheden. Ondernemer informeert opdrachtgever over deze aanpassing.

6.4. Wijzigingen in of van een opdracht kunnen een aanpassing in de overeengekomen tarieven en/of de oorspronkelijke planning en levertijd tot gevolg hebben. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding.

 

Artikel 7. Betaling

7.1. Facturen dienen in principe voor aanvang, of op de dag van van de cursus te worden voldaan doch uiterlijk binnen tien dagen na factuurdatum. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.2. Indien niet tijdig wordt betaald, is opdrachtgever in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

7.3. Opdrachtgever is, onverminderd de overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen, wettelijk rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:120 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, welke rente wordt berekend vanaf de vijftiende dag na verzending van de factuur, althans vanaf het moment van intreden van het verzuim van opdrachtgever.

7.4. Alle kosten die ondernemer moet maken om tot inning van het haar te geraken, komen voor rekening van opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 300,00.

7.5. Ondernemer heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering voor ondernemer van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling door ondernemer is ontvangen.

7.6. Opschorting en verrekening door de opdrachtgever van vorderingen van ondernemer op de opdrachtgever wordt uitgesloten.

7.7. Klachten met betrekking tot facturen dienen met opgaaf van redenen binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk bij ondernemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever geen beroep meer kan doen op eventuele onjuistheden in de facturen.

7.8. Indien opdrachtgever op enigerlei wijze deel uitmaakt van een groep ondernemingen, wordt onder de opdrachtgever in de zin van dit artikel mede verstaan alle op enigerlei wijze tot die groep behorende ondernemingen.

 

Artikel 8. Deelnemers &Lessen

8.1. Toelating van een deelnemer op grond van het voldoen aan de door ondernemer verstrekte toelatingsnormen houdt nimmer de garantie in dat de deelnemer de training met succes zal doorlopen c.q. afronden. Indien een training wordt georganiseerd in samenwerking met een opdrachtgever wordt de selectie van deelnemers in principe aan de opdrachtgever overgelaten.

8.2. Ondernemer heeft het recht deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus verhinderen, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van het cursusgeld onverlet.

8.3. Aan de hand van de opgegeven les data en lestijden wordt behoudens overmacht, strikt de hand gehouden. Ondernemer is niet gehouden lessen te herhalen ten behoeve van deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd.

8.4. Opdrachtgever verplicht zich werknemers van ondernemer die in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op het terrein van opdrachtgever (gaan) verrichten vooraf te informeren over mogelijke gevaren die de activiteiten van het bedrijf van opdrachtgever met zich mee kunnen brengen. Voorts dient ondernemer, althans haar werknemer(s), voldoende op de hoogte te worden gesteld van de maatregelen die opdrachtgever heeft getroffen ter vermindering van voornoemde gevaren en ter voorkoming van ongelukken.

8.5. De ondernemer wil voorkomen dat kandidaten niet op tijd de (herhaal)cursus(sen) volgen en daardoor niet (meer) aan het werk mogen. Om de relaties hierin te ontzorgen, gaat de opdrachtgever in het kader van AVG akkoord dat de ondernemer via het opgegeven e-mailadres reminders naar de opdrachtgever zal sturen, waarin wordt vermeld van welke kandidaten het certificaat verloopt.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. Ondernemer is alleen aansprakelijk voor door de opdrachtgever of deelnemer geleden schade, indien de opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ondernemer.

9.2 Ondernemer aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemer of opdrachtgever.

9.3. Ondernemer sluit de aansprakelijkheid voor gevolgschade van de opdrachtgever of deelnemer uitdrukkelijk uit waaronder wordt verstaan – doch niet uitsluitend – winstderving, stagnatieschade, arbeidskosten, rentekosten en reparatiekosten, transportkosten of boetes.

9.3. Aansprakelijkheid voor schade wordt in ieder geval uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat de verzekering in het desbetreffende geval uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW. De eventueel door ondernemer aan opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van ondernemer in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van eigen opzet of daarmee gelijk te stellen eigen grove schuld van ondernemer.

9.4. Ondernemer is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door eigen opzet of daarmee gelijk te stellen eigen grove schuld van ondernemer.

9.5. Ondernemer is overigens steeds bevoegd de schade van opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

9.6. Onder schade wordt in ieder geval begrepen schade wegens tekortschieten, ontbindingsschade en schade op grond van onrechtmatige daad.

9.7. Vorderingen tot schadevergoeding dienen door de opdrachtgever binnen 1 jaar na aansprakelijkstelling aanhangig te zijn gemaakt bij een daartoe bevoegde rechter. Na de in lid bedoelde periode zal de vordering tot schadevergoeding zijn verjaard.

 

Artikel 10. Wijzigingen van de opdracht & ontbinding

10.1. Ondernemer is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

10.2. Wijzigingen zullen voor opdrachtgever slechts verbindend worden, indien ondernemer de gewijzigde algemene voorwaarden heeft gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel of bij de griffie van een rechtbank en wanneer ondernemer opdrachtgevers van de wijziging van de algemene voorwaarden heeft kennis gegeven en 14 dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat opdrachtgever ondernemer schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te stemmen.

10.3. Indien een opdrachtgever tijdig en gemotiveerd te kennen geeft met de wijziging van de algemene voorwaarden niet in te stemmen, zullen op de verhouding tussen hem en ondernemer die voorwaarden van toepassing blijven, die voorafgaand aan de wijziging van de algemene voorwaarden reeds van toepassing waren.

10.4. Deze algemene voorwaarden zullen, indien eens verstrekt aan opdrachtgever, eveneens van toepassing zijn op nieuwe opdrachten van opdrachtgever aan ondernemer. Hernieuwde uitreiking is dan niet nodig, tenzij aldus de algemene voorwaarden zijn gewijzigd ten opzichte van de eerder toepasselijke algemene voorwaarden.

10.5. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen opdrachtgever en de ondernemer tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.

10.6. Ondernemer is gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn of haar vermogen of delen ervan verliest.

10.7. Opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst (evt. Ten aanzien van reeds geleverde zaken) alsdan te ontbinden, tenzij ondernemer daarmee instemt.

10.8. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door ondernemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

10.9. Indien opdrachtgever een aan ondernemer verstrekte opdracht annuleert of tussentijds beëindigt, is ondernemer gerechtigd aan opdrachtgever de voor hem gemaakte kosten en door ondernemer geleden schade in rekening te brengen, indien en voor zover deze kosten en schade door ondernemer niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden.

 

Artikel 11. Uitvoering van de opdracht

11.1. Ondernemer zal zich inspannen de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden met de zorg van een goed opdrachtnemer uit te voeren. Zij staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.

11.2. Voor het geval een behoorlijke uitvoering van de aan ondernemer verstrekte opdracht met zich meebrengt dat ook werkzaamheden worden uitgevoerd, die aanvankelijk niet tot de opdracht behoorden, wordt de opdracht geacht zich tot deze andere werkzaamheden uit te strekken en komen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever.

11.3. Ondernemer verplicht zich tot geheimhouding van alle bijzonderheden, waarvan zij in verband met de uitvoering van een opdracht kennis neemt en waarvan haar het vertrouwelijke karakter is medegedeeld of uit de omstandigheden duidelijk dient te zijn. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet in zoverre ondernemer op grond van een wettelijke verplichting gehouden mocht zijn de geheimhoudingsplicht te doorbreken.

 

Artikel 12. Overmacht

12.1. Ondernemer behoudt zich het recht voor om het dagprogramma te wijzigen wanneer de omstandigheden dit vereisen. Aanmeldingen zijn altijd in overleg.

12.2. Ondernemer heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van veranderingen, die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt. Er wordt door ondernemer geen kosten terugbetaald als de beëindiging ontstaat door overmacht .

12.3. In geval van een overmachtsituatie als bedoeld in artikel 6:75 BW, maar in ieder geval, doch niet uitsluitend, oorlog of oorlogsdreiging, terrorisme, rellen, staking, overstroming, brand, storing of uitval van energievoorzieningen, overheidsmaatregelen en vervoersverboden, zullen beide partijen voor de duur van de overmacht situatie, doch niet langer dan een maand, het recht hebben hun verplichtingen op te schorten.

12.4. Indien nakoming blijvend onmogelijk is of een tijdelijke onmogelijkheid langer dan een maand vanaf de geplande levering voortduurt, hebben partijen het recht (dat deel van) de overeenkomst te ontbinden (dat nog niet is uitgevoerd), zonder dat één der partijen recht heeft op schadevergoeding. De klant is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden ten aanzien van reeds geleverde zaken.

 

Artikel 13. Non discriminatie.

13.1. Elke kandidaat of (potentiële) inleenkracht heeft gelijke kansen op werkzaamheden bij Hollcert B.V., ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat of (potentiële) inleenkracht ten principale voldoet aan de opdracht.

 

Artikel 14. Eigen personeel Hollcert B.V.

14.1. Ter bescherming van de continuïteit van de dienstverlening en werkzaamheden van ondernemer zal opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 30.000,- (zegge: dertigduizend euro) en tevens van € 1.000,= (zegge: duizend euro) voor iedere dag dat opdrachtgever in overtreding is, aan ondernemer verbeuren, wanneer opdrachtgever zonder schriftelijke goedkeuring van ondernemer medewerkers van ondernemer, anders dan uitzendkrachten of gedetacheerden, in dienst neemt, onverminderd het recht van ondernemer op volledige schadevergoeding. Opdrachtgever is door de enkele overtreding of niet-nakoming van het bovenstaande van rechtswege in gebreke, zonder dat sommatie of enige andere formaliteit nodig zal zijn en zonder dat schade behoeft te worden aangetoond.

 

Artikel 15. Authentieke taal en varia

15.1. Indien deze voorwaarden ook in een andere dan de Nederlandse taal worden verstrekt, zal in geval van interpretatie- of uitlegverschillen, onder alle omstandigheden, de Nederlandse versie van deze voorwaarden bepalend zijn.

15.2. Wordt een van de bovenstaande bepalingen door een rechter ongeldig of onverbindend verklaard dan wel vernietigd, dan blijven de overige bepalingen in stand en van kracht tussen partijen. Het ongeldige of onverbindend verklaarde deel dan wel de vernietigde bepaling zal zoveel als mogelijk moeten worden uitgelegd in overeenstemming met de strekking van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) en deze voorwaarden.

15.3. Voor grensoverschrijdende transacties met niet-Nederlandse opdrachtgevers kunnen specifieke, afwijkende voorwaarden gelden die afzonderlijk met de opdrachtgever zullen worden vastgelegd.

Artikel 16. Vervaltermijn

16.1. Indien opdrachtgever van oordeel is of blijft dat ondernemer de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, is opdrachtgever gehouden zulks onverwijld schriftelijk aan ondernemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Hoofdstuk B voor de uitzend – en detacheringwerkzaamheden van Hollcert B.V. voor opdrachtgevers.

 

Artikel 17. Benodigde informatie en registratieplicht

17.1. Alle opdrachtgevers zijn verplicht, als zij inleenkrachten via Hollcert B.V. inhuren, om in het Handelsregister geregistreerd te staan. Bij gebreke hiervan kan ondernemer niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en opdrachtgevers vrijwaren ondernemer voor (aanspraken van derden ter zake van) schade, die hiermee verband kan houden.

 

Artikel 18. Uitvoering van de opdracht

18.1. Ondernemer is geheel vrij in de keuze van de persoon of de personen, die het op een aanvraag uitzendt/detacheert.

18.2. Het is de inleenkracht toegestaan af te wijken van de bij opdrachtgever geldende werktijden en een kortere arbeidstijd aan te houden, indien zulks bij de aanvang van de arbeidsverhouding met ondernemer is overeengekomen en aan opdrachtgever is meegedeeld of in onderling overleg met opdrachtgever alsnog wordt overeengekomen. Ondernemer kan nimmer ter zake door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld.

18.3. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ondernemer de inleenkracht andere werkzaamheden te laten verrichten dan die bij de opdracht zijn overeengekomen.

 

Artikel 19. Niet voldoen inleenkracht; klachttermijn

19.1. Voldoet een inleenkracht aantoonbaar in het geheel niet aan de door opdrachtgever gestelde vereisten, dan dient opdrachtgever dit binnen 4 uur na de aanvang der werkzaamheden door de inleenkracht schriftelijk aan Hollcert B.V. kenbaar te maken.

Artikel 20. Aansprakelijkheid

20.1. Opdrachtgever vrijwaart ondernemer van vorderingen in verband met schade van de inleenkracht en/of derden overkomen ten tijde van of in verband met de uitoefening van de opdracht, onder andere (maar daartoe niet beperkt) ex artikel 7:661 BW.

20.2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor door de inleenkracht namens of ten laste van opdrachtgever ten tijde van of in verband met de uitoefening van de opdracht bevoegdelijk of onbevoegdelijk aangegane verplichtingen.

20.3. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan doordat een inleenkracht niet blijkt te voldoen aan de door opdrachtgever gestelde vereisten. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van eigen opzet of daarmee gelijk te stellen eigen grove schuld van ondernemer. Opdrachtgever is gehouden een inleenkracht die naar zijn mening niet voldoet aan de door hem gestelde vereisten vrij te stellen van werkzaamheden. Het niet vrijstellen van werkzaamheden levert bewijs met uitsluiting van tegenbewijs in de zin van artikel 7:900 lid 3 BW op, dat de inleenkracht voldoet aan de door opdrachtgever gestelde vereisten.

Artikel 21. Eigen werknemers Hollcert B.V.

21.1. Na het beëindigen van de werkzaamheden door werknemer bij opdrachtnemer is het opdrachtgever verboden zonder schriftelijke toestemming van ondernemer de werknemer binnen een termijn van 12 maanden na het beëindigen van bedoelde werkzaamheden te benaderen om voor opdrachtgever, aan hem gelieerde partijen of derden werkzaamheden in welke hoedanigheid dan ook, bezoldigd of niet, rechtstreeks of via derden te laten verrichten. Binnen genoemde termijn van twaalf maanden na het beëindigen van de werkzaamheden door de werknemer is het opdrachtgever ook verboden zonder schriftelijke toestemming van ondernemer de werknemer daadwerkelijk werkzaamheden in welke hoedanigheid dan ook, bezoldigd of niet, rechtstreeks of via derden voor opdrachtgever, aan hem gelieerde partijen of derden te laten verrichten. Overtreding wordt bestraft met een direct opeisbare boete van € 30.000,= (zegge: dertigduizend euro) en tevens van € 1.000,= (zegge: duizend euro) voor iedere dag dat opdrachtgever in overtreding is, te betalen aan Hollcert B.V.. Ondernemer heeft ook het recht in plaats van de verbeurde boete volledige schadevergoeding te vorderen. Opdrachtgever is door de enkele overtreding of niet-nakoming van het bovenstaande van rechtswege in gebreke, zonder dat sommatie of enige andere formaliteit nodig zal zijn en zonder dat schade behoeft te worden aangetoond.

Hoofdstuk C voor de inhuur van ruimtes door opdrachtgevers bij Hollcert B.V.

 

Artikel 22. Inhuur ruimte

22.1. De ruimte wordt geacht geschikt te zijn voor het door huurder/gebruiker beoogde gebruik. De huurder-/gebruiker van de ruimte heeft in alle gevallen het recht om de ruimte vooraf te bezichtigen en te inspecteren. Indien daarbij komt vast te staan dat het gebruik van de ruimte ongeschikt is, kan huurder -/ gebruiker de overeenkomst kosteloos annuleren tot en dag na de bezichtiging/inspectie. Eventuele na de bezichtiging/inspectie vastgesteld gebruiksbeperkingen komen voor risico van huurder/gebruiker.

22.2. Huurder/gebruiker dient zelf zorg te dragen voor eventueel benodigde vergunningen, ontheffingen en/of toestemmingen die benodigd zijn voor het gebruik. Hieronder vallen tevens alle meldingen die van overheidswege verplicht zijn/worden gesteld ter zake van het gebruik van de ruimte. Weigering of intrekking van een vergunning, ontheffing of toestemming levert geen gebrek op, tenzij voornoemde weigering of intrekking het gevolg is van een doen of nalaten van de ondernemer.

22.3. Huurder/gebruiker mag bij het gebruik van het gebouw of complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uitmaakt geen hinder of overlast veroorzaken. Huurder/gebruiker zal er voor zorgdragen dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen.

22.4. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ondernemer is het huurder/gebruiker niet toegestaan de ruimte geheel of gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur of gebruik af te staan.

22.5. Huurder/gebruiker is jegens ondernemer aansprakelijk voor alle schade aan de ruimte of andere zaken van de ondernemer, tenzij hij bewijst dat de schade hem en de personen waarvoor hij verantwoordelijk is, niet is toe te rekenen. Hij vrijwaart de ondernemer tegen boetes die de ondernemer worden opgelegd door zijn gedragingen of nalatigheden.

22.6. Indien zich terzake van de huur- of gebruiks-overeenkomst met ondernemer een gebeurtenis voordoet die leidt tot enige aansprakelijkheid van de ondernemer en/of van aan de ondernemer verbonden (of vroeger verbonden) personen, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval wordt uitgekeerd onder de aansprakelijkheidsverzekering van de ondernemer. Indien om welke reden dan ook geen aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering onder een aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van de ondernemer in alle gevallen beperkt tot een maximum van € 5.000,-.

22.7. Iedere vordering van de huurder/gebruiker tot schadevergoeding verjaart een jaar na de dag waarop hij of zij bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had moeten zijn met de schade en met de aansprakelijkheid daarvoor van de ondernemer.

Meld je aan!